Welcome to Siddheshwar Sugars


ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß

 • ÛúÖ¸ÜüÖÖ®µÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ : 09 •Öã®Ö 1969
 • ÃÖÓãÖÖ¯ÖÛú †¬µÖõÖ : Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß Ã¾Ö. ´Ö›êü¯¯ÖÖ ²ÖÓ›ü¯¯ÖÖ ˆ±Ôú †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ›üÖ¤üß Ã£ÖÖ¯Ö®Öê¯ÖÖÃÖã®Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂÖÛú ×®Ö¾Ö›üÞÖãÛúÖ ÊÖ ×²Ö®Ö×¾Ö¸üÖê¬Ö ÆüÖê‰ú®Ö †ÜÖê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×²Ö®Ö×¾Ö¸üÖê¬Ö †¬µÖõÖ ´ÆüÞÖã®Ö ¸üÖÆßü»Öê. ÛúÖ™üÛúÃÖ¸ü, ÃÖ“ÖÖê™üß ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×ÞÖÛú¯ÖÞÖê ÛúÖ´Ö Ûú¹ý®Ö ÃÖÓãÖÖ ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™üßÃÖ †ÖÞÖ»Öß.
 • ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß“Öß ÝÖÖôû¯Ö õÖ´ÖŸÖ 1250 ´Öê ™ü®Ö ¯ÖÏןÖפü®Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö “ÖÖ“ÖÞÖß ÆÓüÝÖÖ´Ö ÃÖ®Ö 1972-73 פü. 22.01.1973
 • ‹ÛæúÞÖ ÛúÖµÖÔõÖê¡Ö : ¯ÖÖ“Ö ŸÖÖ»ÖãÛêú ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸, ¤ü×õÖÞÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ŸÖãôû•ÖÖ¯Öã¸ü, †ŒÛú»ÖÛúÖê™ü, ´ÖÖêÆüÖêôû ‹ÛæúÞÖ ÝÖÖÓ¾Öê 328 Ûú®ÖÖÔ™üÛú ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö•ÖÖ¯Öã¸ü ¾Ö ÝÖã»Ö²ÖÝÖÖÔ ×•Ö»ÆüÖŸÖᯙ ‡Ó›üß, †ÖôÓû¤ü ¾Ö †±ú—Ö»Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ 43 ÝÖÖÓ¾Öê.
 • ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓܵÖÖ : †Ö•Ö†ÜÖê¸ü 26437 ‡ŸÖÛúß †ÖÆêü.
 • ÝÖÖôû¯ÖõÖ´ÖŸÖÖ ×¾ÖßÖÖ¸üßÛú¸ÞÖ : ÃÖ®Ö 1985-86 ´Ö¬µÖê 1250 ´Öê ™ü®Ö ¯ÖÏןÖפü®Ö ¾Ö¹ý®Ö 2000 ´Öê. ™ü®Ö ¯ÖÏןÖפü®Ö
 • †ÖÃÖ¾Ö®Öß ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÞÖß : ÃÖ®Ö 1986 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏןÖפü®Ö 20 Ûêú‹»Ö¯Öß›üß õÖ´ÖŸÖÖ
 • ÝÖÖôû¯ÖõÖ´ÖŸÖÖ ×¾ÖßÖÖ¸üßÛú¸üÞÖ : ÃÖ®Ö 1997-98 ´Ö¬µÖê ׸ü‹Ó›üÖÔôÖê™ü ¯ÖÖò»ÖßÃÖß †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÏןÖפü®Ö 2000 ´Öê ™ü®ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÏןÖפü®Ö 3000 ´Öê ™ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ®Ö 2006-07 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏןÖפü®Ö 3000 ´Öê ™ü®ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¯ÖÏןÖפü®Ö 5000 ´Öê ™ü®Ö
 • ÛúÖÝÖ¤ü ¯ÖÏÛú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üÞÖß : ÃÖ®Ö 1989 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏןÖפü®Ö 13 ´Öê ™ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ
 • ´Ö»™üßÙêü™ü : †Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÔõÖê¡ÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ †Ö•Öã²ÖÖ•Ö㓵ÖÖ ¯Ö׸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ¾Ö ÜÖÖ•ÖÝÖß ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ¸üÞÖß —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ ÝÖÖôû¯Ö õÖ´ÖŸÖꋾ֜üÖ ‰úÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÞµÖÖ“µÖÖ ¥ü™üß®Öê ÛúÖµÖÔõÖê¡ÖÖŸÖ »ÖÝÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ Ûú®ÖÖÔ™üÛú ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×²Ö•ÖÖ¯Öã¸ü ¾Ö ÝÖã»Ö²ÖÝÖÖÔ µÖÖ ¤üÖê®Ö וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ‡Ó›üß, †±ú—Ö»Ö¯Öã¸ü ¾Ö †ÖôÓû¤ü ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ‰úÃÖ †ÖÞÖÞÖêÃÖÖšüß ‹ÛæúÞÖ 43 ÝÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¹ý®Ö ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öß ®ÖÖë¤üÞÖß ×¤ü. 23 ´ÖÖ“ÖÔ 2016 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖÓãÖê“Öß ²ÖÆãü¸üÖ•µÖßµÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ“ÖÖ ÛúÖµÖ¤üÖ 2002 ®ÖãÃÖÖ¸ü (´Ö»™üßÙêü™ü ) ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
 • ‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü : ÃÖ®Ö 2005-06 µÖÖ ÝÖôûßŸÖ ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖãÝÖ¸ü ‡®Ã™üß™üµÖã™ü ¯ÖãÞÖê µÖÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú׸üŸÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖÃÖ ˆŸÛéú™ü ‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
 • ™ü¯ÖÖ»Ö ×ŸÖÛúß™ü : ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öê ÃÖÓãÖÖ¯ÖÛú ×®Ö¸ü¯ÖêõÖ ÃÖê¾ÖÖ¾Öé¢Öß“Öê ´ÖÆüÖ®Ö Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß Ã¾Ö. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ›üÖ¤üß µÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ“Öß ¤üÜÖ»Ö ‘ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö®´Ö¿ÖŸÖÖ²¤üß“Öê †Öîד֟µÖ ÃÖÖ¬Öã®Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü®Öê ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏןִÖÖ †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ™ü¯ÖÖ»Ö ×ŸÖÛúß™üÖ“Öê †®ÖÖ¾Ö¸üÞÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ´Ö×Æü´Ö ¸üÖ™Òü¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ¯ÖÏןֳÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üᯙ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüßÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖŸÛúÖ»Öß®Ö Ûëú¦üßµÖ ˆ•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖ. ÁÖß ÃÖã¿Öß»ÖÛãú´ÖÖ¸ü Ø¿Ö¤êü †Ö×ÞÖ Ûëú¦üßµÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Ö ¾Ö ¤ãü¸üÃÖÓ“ÖÖ¸ü´ÖÓ¡Öß ´ÖÖ. ÁÖß Ûú×¯Ö»Ö ×ÃÖ²²Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ˆ¯Ö×ã֟ÖßŸÖ Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÝÖÖî¸ü¾Ö Ûêú»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ£ÖÔ †×³Ö´ÖÖ®Ö †ÖÆêü.
 • פü. 09.09.1996 ¯ÖÖÃÖã®Ö פü. 16.12.2006 ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ. ÁÖß ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö †ÞÞÖÖ¸üÖ•Ö ÛúÖ›üÖ¤üß µÖÖÓ®Öß ¾Ö פü. 17.12.2006 ŸÖê 28.12.2011 ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¤ü¸üÞÖßÃÖ Ã¾Ö ´Öê‘Ö¸üÖ•Ö ´Ö›êü¯¯ÖÖ ÛúÖ›üÖ¤üß µÖÖÓ®Öß †¬µÖõÖ ´ÆüÞÖã®Ö ÛúÖ´Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê פü. 29.12.2011 ¯ÖÖÃÖã®Ö ´ÖÖ. ÁÖß. ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö †ÞÞÖÖ¸üÖ•Ö ÛúÖ›üÖ¤üß µÖÖÓ“Öß †¬µÖõÖ¯Ö¤üß ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ûãú¿Ö»Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®ÖÖÜÖÖ»Öß ÃÖÓãÖÖ ¯ÖÏÝÖŸÖ֣߯ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü.