‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

²ÖêÞÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ :-

¿Ö㬤ü ²Öß•ÖÖ ¯ÖÖê™üß ±úôêû ¸üÃÖÖôû ÝÖÖê´Ö™üß, µÖÖ ÃÖÓŸÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ˆŒŸÖß®ÖãÃÖÖ¸ü ‰úÃÖÖ“Öß »ÖÖÝÖ¾Ö›ü Æüß ¿Ö㬤ü ²ÖêÞµÖÖ“Öß“Ö Ûú¸üÖ¾Öß. µÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö •ÖÖÞÖæ®Ö ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®ÖÖ ²ÖêÞÖê ¾ÖÖ™ü¯Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ¤ü¸ü ¾ÖÂÖá ¸üÖ¾Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖÛú›ãü®Ö ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ‰úÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü ¯ÖÖ›êüÝÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.±ú»Ö™üÞÖ ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖãÝÖ¸ü ‡®Ã™üß™üµÖã™ü ´ÖÖÓ•Ö¸üß,¯ÖãÞÖê µÖê£Öã®Ö ±úÖî›êü¿Ö®Ö“Öê ²ÖêÞÖê †ÖÞÖã®Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.
†Ö›üÃÖÖ»Öß Ûú׸üŸÖÖ - ÛúÖê.‹´Ö. 0265 ¾Ö ÛúÖê. - 86032
¯Öã¾ÖÔ ÆÓüÝÖÖ´Ö ÛúÖê.ÃÖß.-671 ¾Ö ÛúÖê-86032
ÃÖãºþ -ÛúÖê.ÃÖß. -671 ¾Ö ÛúÖê-86032