ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ‰úÃÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßÛúÖ

ÃÖ®Ö 2011-12 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öê †Ö¬Öã×®ÖÛú ‰úÃÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö SSI ¯Ö¬¤üŸÖß (Substainable Sugar Initiative) ´ÆüÞÖ•Öê ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ‰úÃÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ²Ö›ü ד֯Ö, ‰úÃÖÖ“ÖÖ ±úŒŸÖ ›üÖêôûÖ ÛúÖœüãü®Ö ¸üÖê¯Öê ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¿ÖêŸÖÛú-µÖÖÓÃÖÖšüß †¾Ö»ÖÓ²Ö»Öê. ¯ÖãÞÖÔŸÖ: ¿ÖÖáÖÖêŒŸÖ ¾Ö ¿Ö㬤ü ¸üÖê¯Öê ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÃÖæ®Ö, ´Öë. †òÝÖÁÖß †òÝÖÏßÛú»“Ö¸ü ÃÖ¾ÆüáÃÖ ¯ÖÏÖ.×»Ö,Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü, µÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸üÖ¸ü Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü.

SSI ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤êü :-

1) ¿Ö㬤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ ¾Ö ±úÖî‰ú›êü¿Ö®Ö ¾Ö ²ÖêÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¸üÖê¯ÖÓ ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
2) ‹Ûú ´Ö×Æü®ÖÖ ¸üÖê¯Öê ®ÖÃÖÔ¸üßŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Ö×´Ö®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê. ךü²ÖÛú ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûú¸üÞÖê, ‹Ûú ×Æü¸ü¾Öôûß“Öê ¯ÖßÛú ‘ÖêÞÖê ×Æü ÛúÖ´Öê Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
3) ‹Ûú ´Ö×Æü®ÖÖ ¯ÖÖÞÖß ²Ö“ÖŸÖ.
4) ¸üÖê¯Ö ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖµÖÖ¸üß»ÖÖ 30 ŸÖê 45 פü¾ÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.
5) »ÖÖÝÖ¾Ö›üß»ÖÖ ´Ö•Öæ¸ü Ûú´Öß, ÃÖ¸üß ÃÖÖê›üÞµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ®ÖÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖŸÖ ÃÖ㬤üÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›ü Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
6) ±ãú™ü¾µÖÖÓ“Öß ÃÖÓܵÖÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ×´ÖôûŸÖê. ‰úÃÖÖ“Öß ÃÖÓܵÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêÛú ‰úÃÖÖ“Öê ¾Ö•Ö®Ö ¾ÖÖœüŸÖê.
7) ÜÖÖê›ü¾ÖÖ ¾Ö ×®Ö›ü¾ÖÖ “Öê Æüß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¾ÖÖœüŸÖê.