ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ÛúÖµÖì

  • ÃÖ®Ö 1982-83 ´Ö¬µÖê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÞÖÖÃÖ ¯ÖÏןÖÃÖÖ¤ü ´ÆüÞÖæ®Ö ÝÖÖê²Ö¸ü ÝÖòÃÖ ¯»Öò®™üÛú׸üŸÖÖ 100 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÓÖ®ÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ´Ö¤üŸÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
  • ÃÖ®Ö 1983-84 ´Ö¬Öᯙ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖŸÖᯙ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ ®ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖ®ÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÛãÓú™æü²Ö ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾Öæ®Ö ÃÖÆü³ÖÖÝÖß —ÖÖ»Ö껵ÖÖÓ®ÖÖ 202 “ÖÖ¤ü¸üß“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
  • ÃÖ®Ö 1987-89 ´Ö¬µÖê †×ŸÖ¾Öé™üß´Öãôêû ÃÖÓÛú™üÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Ö껵ÖÖ ¯Öã¸üÝÖÏßÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÔÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖÆü®ÖÖÃÖ ¯ÖÏןÖÃÖÖ¤ü ¤êü‰ú®Ö ÛúÖ¸ÜÖÖ®µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ºþ.8.00 »ÖÖÜÖÖ“ÖÖ ¬Ö®ÖÖ¤êü¿Ö ´ÖÖ.´ÖãִܵÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“ÖêÛú›êü ÃÖã¯ÖæŸÖÔü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
  • ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÝÖÖôû ÛúÖœüÞµÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ´ÖÓ›üôû, †×¬ÖÛúÖ¸üß, Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ.(1992-93)
  • ÃÖ®Ö 1998-99 ´Ö¬µÖê ÝÖã•Ö¸üÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ¤ãüÂÛúÖôû ׯ֛üߟÖÖÓ“µÖÖ •Ö®ÖÖ¾Ö¸üÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸üÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ‰úÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.