Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ›üÖ¤üß ÃÖÖÓÃÛéúןÖÛú ³Ö¾Ö®Ö

†Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ®Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÛú¸üߟÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖᯙ ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÃÖÖšüß ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ›üÖ¤üß ÃÖÖÓÃÛéúןÖÛú ³Ö¾Ö®ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÞÖß Ûêú»Öß †ÖÆêü. ÃÖã´ÖÖ¸êü 8500 “ÖÖî¸üÃÖ ±ãú™üÖ“Öê ´ÖÓÝÖ»ÖÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 3200 “ÖÖî. ±ãú™üÖ“Öê þֵ֯ÖÖÛú ‘Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö †®µÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÃÖÖšüß 9500 “ÖÖî. ±ãú™üÖ“Öê »ÖÖò®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖã®Ö µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 3500 †ÖÃÖ®Ö õÖ´ÖŸÖê“Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¾Ö®ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÛú׸üŸÖÖ 50 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê †×¬ÖÛú ÃÖ¾ÆüáÃÖ ™òüŒÃÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ³ÖÖ›üµÖÖ“Öß †ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖã®Ö ‡ŸÖ¸ü ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÛú׸üŸÖÖ 100000 ¹ý¯ÖµÖê †×¬ÖÛú ÃÖ¾ÆüáÃÖ ™òüŒÃÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ³ÖÖ›üµÖÖ“Öß †ÖÛúÖ¸üÞÖß Ûú¹ý®Ö ÃÖÖÓÃÛéúןÖÛú ³Ö¾Ö®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.