¾ÖîµÖ׌ŸÖÛú †¯Ö‘ÖÖŸÖ ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÖò»ÖßÃÖß

פü. 26.09.2016 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÛú׸üŸÖÖ 3 »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖîµÖ׌ŸÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ×¾Ö´ÖÖ ×¤ü. 10 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2016 ¯ÖÖÃÖã®Ö ˆŸÖ¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.