ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ

¤ãüÂÛúÖôûß ³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †ÖêôûÜÖæ®Ö ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ´ÖÓ›üôûÖÓ®Öß 100% õÖê¡Ö ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®ÖÖ ÜÖÖ»Öß †ÖÞÖÞµÖÖ“ÖÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸ü Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü. ‰úÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÞÖß •ÖÖÃŸÖ »ÖÖÝÖŸÖê µÖÖ ÝÖî¸üÃÖ´Ö•ÖãŸÖß ¯ÖÖê™üß †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖ™üÖ®Öê ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÖÞÖß ×¤ü»Öê ÝÖê»Öê. ‰úÃÖÖ»ÖÖ ®Öê´ÖÛêú ×ÛúŸÖß ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ †ÖÆêü µÖÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûúºþ®Ö ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖãºþ Ûêú»Öß.‹Ûú ÆêüŒ™ü¸ü õÖê¡ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ™ü ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê - 3 ÛúÖê™üß ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. •Ö¸ü ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö Ûêú»µÖÖÃÖ ‹Ûú ÆêüŒ™ü¸üÃÖÖšüß - 1 ÛúÖê™üß 25 »ÖÖÜÖ ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß »ÖÖÝÖŸÖê. ´ÆüÞÖ•Öê 1 ÛúÖê™üß 75 »ÖÖÜÖ ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.

ÃÖ®Ö 2011-12 ŸÖê 2014-15 ¯ÖµÖÕŸÖ ×šü²ÖÛúÃÖÓ“ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ-®ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê Ûú•ÖÔ

†.®Ö. ¾ÖÂÖÔ µÖÖê•Ö­®ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÃÖÓܵÖÖ õÖê¡Ö (Æêü.†Ö¸ü) ךü²ÖÛúú¾Ö¸üᯙ Ûú•ÖÔ
1 2011-12 25%ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü 75% ‰úÃÖ ×²Ö»ÖÖŸÖã®Ö 79 58.88 27,51,369
2 2012-13 25% ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö 25% ÛúÖ¸üÜÖÖ­ÖÖ 50% ‰úÃÖ ×²Ö»ÖÖŸÖã®Ö 664 667.50 4,43,82,419
3 2013-14 ²ÖÑÛú †Öò±ú ²Ö›üÖê¤üÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ 3111 3143.20 30,62,78,007
4 2014-15 †ÖµÖ›üß²Öß†ÖµÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ 417 436.18 3,94,65,074
5 2014-15 ÃÖ±ú»Ö ±úÖµÖ­ÖÖ­ÃÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ 43 53.32 80,83,590
62014-15®Ö±úÖ ±úÖµÖ­ÖÖ­ÃÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖµµÖ2533.0927,69,044
‹ÛæúÞÖ43394392.1740,37,29,503