ÃÖÆü×¾Ö•Ö ×®Ö´ÖáŸÖß ¯ÖÏÛú»¯Ö

†Ö¯Ö»µÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ®Öê 38 ´Öê.¾Öò™ü õÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÆü¾Öß•Ö ×®Ö´ÖáŸÖß ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÞÖß“Öê ÛúÖ´Öê ÃÖã¹ý Ûêú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ 200 ™ü®ÖÖ“ÖÖ †Ö×ÞÖ 110 †ò™üÖê ¯ÖÏê¿Ö¸ü“ÖÖ ‹Ûú“Ö ²ÖÖòµÖ»Ö¸ü †ÃÖã®Ö 38 ´Öê.¾Öò™ü ×¾Ö•Ö×®Ö´ÖáŸÖß“Öê ‹Ûú“Ö ™ü²ÖÖÔ‡Ô®Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ÃÖÆüÛúÖ¸ü ¾Ö ÜÖÖ•ÖÝÖß ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö †ÓŸÖß´Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ †ÃÖã®Ö ´ÖÖÆêü •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 2017 ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ®ÖÃÖ †ÖÆêü.

µÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´ÖÓ•Öã¸ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×®Ö×¾Ö¤üÖ µÖÖ ×›ü¯Ö߆ָü ´Ö¬µÖê ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Ö껵ÖÖ ¤ü¸üÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ¤ü¸üÖ®Öê פü»Öê ÝÖê»Öê †ÃÖ»µÖÖ®Öê µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öê †Ó¤üÖ•Öê 25 ÛúÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ²Ö“ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖã®Ö ‹Ûú ¸Ö•µÖßָüÖ¾Ö¸üᯙ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÛúÖ¸üÜÖÖ®Ö¤üÖ¸üÖŸÖᯙ ˆ“ÖÖÓÛú †ÖÆêü.

×¾ÖßÖÖ¸üßÛú¸üÞÖ

ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öß ÝÖÖôû¯Ö õÖ´ÖŸÖÖ ‹ÛúÖ“Ö ×´Ö»ÖàÝÖ ™ëü›ü´Ö¾Ö¸ü ¤îü®Öפü®Ö 7500 ´Öê.™ü®Ö ×¾ÖßÖÖ¸üßÛú¸üÞÖÖÃÖÆü ¾Ö ¯Öãœêü 10000 ™ü®Ö ÝÖÖôû¯Ö õÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ šêü¾Öã®Ö †Ö¬Öã×®ÖÛúßÛú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ´Öê¹ý ‡Ó›ü×ÙÒü•Ö ¯ÖãÞÖê µÖÖÓ®ÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖã®Ö ×¾ÖßÖÖ¸üßÛú¸üÞÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ †ÃÖã®Ö ´ÖÖÆêü •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 2017 †ÜÖê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ.