ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖ

 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ®Öê ™üßµÖã¾Æüß ×¸ü®Ö»Öò®›ü ‡Ó ¯ÖÏÖ. ×»Ö. µÖÖ ÛÓú¯Ö®ÖßÛú›æü®Ö 9001-2008 †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖã®Ö µÖÖ µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ‹ÛæúÞÖ 11437 ‹Ûú¸ü õÖê¡ÖÖ¾Ö¸ü ךü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö ÃÖÓ“Ö ²ÖÃÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ þÖÓŸÖ¡Ö ´ÖÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÖÞÖß ¯Ö׸üõÖÞÖ ¯ÖϵÖÖêÝÖ¿ÖÖôêû“Öß ÃÖÖêµÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 26642 ´ÖÖŸÖß“Öê ®Ö´Öã®Öê ¾Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ®Ö´Öã®Öê 1796 ŸÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ¯Öé£Ö:Ûú¸ÞÖÖ“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®ÖÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ.
 • ¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ²ÖêÞÖê ÝÖÖÓ›ãüôû ÜÖŸÖ ‡. ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
 • ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®ÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸üᯙ ‰úÃÖ ¸üÖê¯Ö¾ÖÖ™üßÛúÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¤ü¸üÖŸÖ ¸üÖê¯ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
 • ÃÖ®Ö 2013-14 µÖÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›ü ÆÓüÝÖÖ´ÖÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®Öß ‹Ûú¸üß •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ‘µÖÖ¾Öê µÖÖ ¥ü™üß®Öê ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ »ÖõÖÖ¬Öüß¿Ö ²ÖõÖßÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ •ÖÖ×Æü¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•Ö®Öê´Ö¬µÖê ³ÖÖÝÖ ‘Öê‰ú®Ö ‹Ûú¸üß 100™ü®ÖÖ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ÓüÖ®ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 1 »ÖÖÜÖÖ“Öê ²ÖõÖßÃÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
 • ‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¤ü¸ü ´Ö×Æü®µÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö ןÖÃÖ-µÖÖ ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸üß ÛúÖµÖÔ¿ÖÖôêû“Öê †ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ‹ÛæúÞÖ 144 ‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰ú®Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ÓüÖ®ÖÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖᯙ ŸÖ–ÖÖÓ“Öê ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ®Öê ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
 • ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ûãú™ãÓüײֵÖÖÓ®ÖÖ ÛúÛÔú¸üÖêÝÖ, Æü¤üµÖ¸üÖêÝÖ, ×Ûú›ü®Öß ¾Ö ´Öë¤ãü×¾ÖÛúÖ¸ü µÖÖ ¤ãü¬ÖÔ¸ü †Ö•ÖÖ¸üÖÃÖ †ÖÙ£ÖÛú ´Ö¤üŸÖ ´ÆüÞÖã®Ö †Ö•Ö†ÜÖê¸ü ‹ÛæúÞÖ 730 ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ‹ÛæúÞÖ ¹ý. 1 ÛúÖê™üß 15 »ÖÖÜÖ 37 Æü•ÖÖ¸ü 574 ‡ŸÖÛúß ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
 • ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÃÖÖšüß •Ö®ÖŸÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÖò»ÖßÃÖß ˆŸÖ¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ †Ö•Ö†ÜÖê¸ü ‹ÛæúÞÖ 40 ´ÖµÖŸÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸üÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛúß ‹Ûú »ÖÖÜÖÖ“ÖÖ ¬Ö®ÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö ‹ÛúÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öê ¯ÖÖµÖ ×®ÖÛúÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¹ý. 50 Æü•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¬Ö®ÖÖ¤êü¿Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
 • ¿Öã®µÖ ¯ÖϤãüÂÖÞÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖµÖÖêÝÖòÃÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ“Öß µÖ¿ÖþÖß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö.
 • ²ÖÖµÖÖêÝÖòÃÖ ×®Ö´ÖáŸÖ߯ÖÖÃÖã®Ö ×›üÙü߻ָüß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ÃÖÆü¾Öß•Ö ×®Ö´ÖáŸÖß.
 • ÛúÖÝÖ¤ü ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ¾¤üÖ¸êü ÛÎúÖ±ú™ü¯Öê¯Ö¸ü“Öß ×®Ö´ÖáŸÖß ´ÖÖÆêü •Öã®Ö 2009 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖã¹ý †ÃÖã®Ö µÖÖ´Ö¬µÖê 130 Ûãú™Óü²ÖÖ“ÖÖ ˆ¤ü¸ü×®Ö¾ÖÖÔÆü “ÖÖ»Öã †ÖÆêü. µÖÖ¾ÖÂÖá µÖÖ ¯ÖÏÛú»¯ÖÖÃÖ ¹ý. 70 »ÖÖÜÖ 57 Æü•ÖÖ¸ü ‡ŸÖÛúÖ ®Ö±úÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
 • ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¾Ö ¯Ö׸üÃÖ¸üÖŸÖᯙ ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÓÛú׸üŸÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖ»Öê“Öß ÃÖÖêµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
 • ÃÖ®Ö 1997 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖÖÜÖ¸ü ¿ÖÖôûÖ ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü Ûú»µÖÖÞÖ Ûëú¦üÖ“Öß ¿ÖÖÜÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö®Öê“Öê »ÖÖ³Ö ×´Öôû¾Öã®Ö ¤êüÞÖêÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖŸµÖÖ®Öê ¯Öϵ֮ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
 • ÛÓú¯ÖÖêÙü ו־ÖÖÞÖã ¾Ö ÃÖãõ´Ö †®®Ö‘Ö™üÛú ×´ÖÁÖßŸÖ ÜÖŸÖÖ“Öß ×®Ö´ÖáŸÖß ¾Ö †»¯Ö¤ü¸üÖŸÖ ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
 • ‰úÃÖ ŸÖÖê›üÞÖß µÖÓ¡ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ÓüÖ®ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµÖ.
 • ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ´ÖÖ»ÖÛúß“ÖÖ ×›ü—Öê»Ö¯ÖÓ¯Ö.
 • ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ“µÖÖÛú׸üŸÖÖ ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÖÜÖ¸ü ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÃÖê¾ÖÛúÖÓ“Öß ÃÖÆüÛúÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓãÖÖ ´ÖµÖÖÔ. Ûãú´Öšêü ¾Ö ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖÆüÛúÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓãÖÖ Ûãú´Öšêü ´ÖÖ±ÔúŸÖ †›ü“ÖÞÖà“µÖÖ¯ÖÏÓÃÖÝÖß Ûú•ÖÔ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ¾Ö ¯Ö׸üÃÖ¸üÖŸÖᯙ ®ÖÖÝÖ¸üßÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÝÖÏÖÆüÛú ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ×»Ö. Ûãú´Öšêü ¾ÖÖ•Ö¾Öß ¤ü¸üÖŸÖ ÝÖéÆüÖ¯ÖµÖÖêÝÖß ¾ÖßÖã ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ÛúÖµÖÔãÖôûÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆüÞÖÖ-µÖÖ ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ“µÖÖÛú׸üŸÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ¸üÖÃŸÖ ³ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ®µÖ¤ãüÛúÖ®Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖã®Ö ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ †®®Ö¬ÖÖ®µÖ, ¸üÖòÛêú»Ö ÃÖÖÜÖ¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •Öß¾Ö®ÖÖê¯ÖµÖÖêÝÖß ¾ÖßÖãÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.
 • ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖᯙ ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓÛú׸üŸÖÖ ÃÖ®Ö 2012-13 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖã®Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ¾ÖÂÖá ‹ÛæúÞÖ 5 ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸üÖÓ®ÖÖ ÝÖãÞÖ¾ÖÓŸÖ ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ´ÆüÞÖã®Ö ÝÖÖî¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¹ý. 5000/- ¾Ö ÃÖ®´ÖÖ®Ö¯Ö¡Ö ¤êü¾Öæ®Ö ÝÖÖî¸ü¾Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê.