²ÖõÖßÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü »ÖõÖÖ×¬Ö¿Ö ²Ö×õÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ‹Ûú¸üß 100 ´Öë.™ü®Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ‘ÖêÞÖÖ-µÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ®ÖÖ ºþ. ‹Ûú »ÖÖÜÖ ²Ö×õÖÃÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ‹Ûú¸üß 100 ´Öê. ™ü®ÖÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ×´ÖôûÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÛú׸üŸÖÖ ¯ÖæÞÖÔ ÛúÖµÖÔõÖê¡ÖÖŸÖæ®Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö,×¾¤üŸÖßµÖ,ŸÖéŸÖßµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛúÖÃÖ ÆÓüÝÖÖ´Ö ®ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö×õÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.

‰úÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûú´ÖßŸÖ Ûú´Öß ‹Ûú¸ü߉úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú ²ÖõÖßÃÖ ºþ. ×¾¤üŸÖßµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²ÖõÖßÃÖ ºþ. ŸÖéŸÖßµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²ÖõÖßÃÖ ºþ.
†Ö›üÃÖÖ»Öß 80 ´Öê.™ü®Ö ¾Ö ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ 51,000 41,000 31,000
¯ÖæÞÖÔ ÆÓüÝÖÖ´Ö 75 ´Öê.™ü®Ö ¾Ö ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ 51,000 41,000 31,000
ÃÖãºþ 70 ´Öê.™ü®Ö ¾Ö ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ 51,000 41,000 31,000
ÜÖÖê›ü¾ÖÖ 70 ´Öê.™ü®Ö ¾Ö ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ 51,000 41,000 31,000