¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü

  • ÃÖ®Ö 2000-2001 ´Ö¬µÖê ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ®Öê ™üßµÖã¾Æüß ×¸ü®Ö»Öò®›ü ‡Ó ¯ÖÏÖ. ×»Ö. µÖÖ ÛÓú¯Ö®ÖßÛú›æü®Ö 9001-2008 †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê †ÖÆêü.
  • ÃÖ®Ö 2005-06 µÖÖ ÝÖ×ôûŸÖ ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¿ÖãÝÖ¸ü ‡®Ã™üß™ãü™ü, ¯ÖãÞÖê µÖÖÓ“Öê ¾Öן֮Öê ¿ÖêŸÖÛúß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú׸üŸÖÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖÃÖ ˆŸÛéú™ü ‰úÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
  • ™ü¯ÖÖ»Ö ×ŸÖÛúß™ü : ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖ“Öê ÃÖÓãÖÖ¯ÖÛú ×®Ö¸ü¯ÖêõÖ ÃÖê¾ÖÖ¾Öé¢Öß“Öê ´ÖÆüÖ®Ö Ûú´ÖÔµÖÖêÝÖß Ã¾Ö. †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖ›üÖ¤üß µÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ“Öß ¤üÜÖ»Ö ‘ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö®´Ö¿ÖŸÖÖ²¤üß“Öê †Öîד֟µÖ ÃÖÖ¬Öã®Ö ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü®Öê ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏןִÖÖ †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ™ü¯ÖÖ»Ö ×ŸÖÛúß™üÖ“Öê †®ÖÖ¾Ö¸üÞÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ´Ö×Æü´Ö ¸üÖ™Òü¯ÖŸÖß ÃÖÖî. ¯ÖÏןֳÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üᯙ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüßÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖŸÛúÖ»Öß®Ö Ûëú¦üßµÖ ˆ•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖ. ÁÖß ÃÖã¿Öß»ÖÛãú´ÖÖ¸ü Ø¿Ö¤êü †Ö×ÞÖ Ûëú¦üßµÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Ö ¾Ö ¤ãü¸üÃÖÓ“ÖÖ¸ü´ÖÓ¡Öß ´ÖÖ. ÁÖß Ûú×¯Ö»Ö ×ÃÖ²²Ö»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ˆ¯Ö×ã֟ÖßŸÖ Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÝÖÖî¸ü¾Ö Ûêú»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ£ÖÔ †×³Ö´ÖÖ®Ö †ÖÆêü.