‰úÃÖ ¸üÖê¯Ö ¾ÖÖ™üßÛúÖ

‰úÃÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›ü Æüß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖµÖ¸üß †ÖÆêü. ‰úÃÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›ü ¯Ö‘¤üŸÖ ×Æü ¹Óý¤ü ÃÖ¸üß ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê Ûú¸üÖ¾Öß. ÃÖ»ÖÝÖ ¤üÖê®Ö ÃÖ¸üߟÖᯙ †ÓŸÖ¸ü 6 †£Ö¾ÖÖ 7 †£Ö¾ÖÖ 8 †£Ö¾ÖÖ 9 ŸÖê 10 ¯ÖµÖÕŸÖ •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸üÖ®ÖãÃÖÖ¸ü šêü¾ÖÖ¾Öê. ÃÖ¸üߟÖᯙ †ÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖÛú¸üß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüߟÖ. †×ŸÖ ÝÖ¤üá Ûúºþ®Ö »ÖÖ¾ÖÞµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß´Öãôêû †ÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœüü×¾ÖÞµÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖÛú¸üß ‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖê. ‰úÃÖÖŸÖᯙ †ÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü×¾Ö»µÖÖ®Öê ±ãú™ü¾µÖÖÓ“Öß ÃÖÓܵÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê ‹ÛúÖ ÝÖ›ü›üµÖÖ»ÖÖ 20 ŸÖê 30 ‰úÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ. ÃÖ¸üߟÖᯙ ¾Ö ¤üÖê®Ö ¸üÖê¯ÖÖŸÖᯙ †ÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü×¾Ö»µÖÖŸÖãôêû ‰úÃÖ ¾ÖÖœüÞµÖÖÃÖÖšüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü •ÖÖÝÖÖ ×´ÖôûŸÖê ‰úÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ®ÖÖÓ¾Ö¸ü ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ÃÖãµÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê. Æü¾ÖÖ ÜÖêôûŸÖß ¸üÖÆüŸÖê ŸÖÃÖê“Ö •Ö×´Ö®Öß ÜÖÖ»Öß ‰úÃÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûµÖÖ »ÖÖÓ²Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÃÖ¸üÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß •ÖÖÝÖÖ ×´ÖôûŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêÛú ÝÖœüœüÖ ¾ÖÖœüÖµÖ»ÖÖ •ÖÖÝÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ŸÖ¸ü ¾Ö µÖÖêÝµÖ ÜÖÖê›ü¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö Ûêú»µÖÖÃÖ ÜÖÖê›ü¾µÖÖ“Öê ‹Ûú¸üß »ÖÖÝÖ¾Ö›üß ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ‰úŸ¯ÖÖ¤ü®Ö µÖêŸÖê. µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖÛú-µÖÖ»ÖÖ ÜÖÖê›ü¾µÖÖ“Öê, ×®Ö›ü¾µÖÖ“Öê ‹Ûú¸üß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖ¾Ö¸ü »ÖõÖ Ûëú¦üßŸÖ Ûú¸üÖ¾Öê. »ÖÖÝÖ¾Ö›üß“µÖÖ ‰úÃÖÖ¯ÖêõÖÖ ÜÖÖê›ü¾µÖÖ ¾Ö ×®Ö›ü¾µÖÖŸÖ ×¸üÛú¾Æü¸üß •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ÜÖÖê›ü¾ÖÖ ×®Ö›ü¾µÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö •ÖÖÃŸÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸üߟÖᯙ ¾Ö ¸üÖê¯ÖÖŸÖᯙ †ÓŸÖ¸ü ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü.